Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 20 2017

maruuda
2717 f7ba
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viawiecznosci wiecznosci
maruuda
Reposted fromsilence89 silence89 vialajla lajla

November 13 2017

2186 2477
0083 a012 500
maruuda
Reposted fromRockYourMind RockYourMind viahereyes hereyes
maruuda
Reposted fromtosiaa tosiaa viaheartmuscle heartmuscle
maruuda
2811 47f1
Reposted fromunr-eal unr-eal viafou fou

October 08 2017

maruuda
0283 e106
Reposted fromiwillbefine iwillbefine viarzzkropka rzzkropka
maruuda
Reposted fromshakeme shakeme viarzzkropka rzzkropka
maruuda
Każdy, kto czyta, miał to przynajmniej raz w życiu.
Zamykasz książkę, przesuwasz dłonią po okładce, patrzysz na nią jeszcze raz i wiesz, że nawet jeśli nigdy już do niej nie wrócisz, zostanie w Tobie to coś. To nieuchwytne i nienazwane coś, które zamieszka w sercu i wspomnieniach i sprawi, że jakiś aspekt tego świata będzie widziany już inaczej.
— whiteplate.blogspot.com
Reposted fromell ell viakudi kudi

September 27 2017

maruuda
maruuda
2527 ac9b 500
Reposted fromretro-girl retro-girl viakudi kudi

September 07 2017

maruuda
Reposted fromshakeme shakeme viaou ou
2501 fdcb
Reposted frommadamebadass madamebadass viarzzkropka rzzkropka
maruuda
5733 2588
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viarzzkropka rzzkropka
maruuda
2205 4fe1
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viamyfavourite myfavourite
0850 abd5 500
Reposted frommadamebadass madamebadass viarzzkropka rzzkropka

September 05 2017

maruuda
4112 8418
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viadailylife dailylife
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl